Yonimapping uddannelse

(scroll down for English)

Vi glæder os til at præsentere hold 3 til yonimapping på CHAI. På denne uddannelse lærer du i trygge rammer både at modtage og give yonimapping (vaginalterapi), bækkenbundsafspænding, yoni-healing, de-armouring og sensitivitets- og grænsetræning.

Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde professionelt med yonimapping, men det er også muligt at tage uddannelsen som led i personlig udvikling og til privat brug. Du vil lære værktøjer og former for kropsterapi og healing, som stammer fra somatisk sexologi, vejrtrækningsterapi, bioenergi og kropsmassage fra forskellige tantriske og shamanistiske traditioner. For os er etik og integritet meget vigtig og vi følger et særligt sæt etiske regler særligt i forbindelse med behandlinger, hvor man anvender berøring af intime kropsdele. Uddannelsen starter 7. februar 2019 og strækker sig over 7 moduler á 4 dage (torsdag-søndag) og afsluttes med eksamen og certificering.
STED:
CHAI, Læssøesgade 14, baghuset, 2200 Nørrebro

TIDER:

7.-10. februar 2019, modul 1
25.-28. april 2019, modul 2
20.-23. juni 2018, modul 3
29. august - 4. september 2019, modul 4 og 5
10.-13. oktober 2019, modul 6
5.-8. december 2019, modul 7
Torsdage kl. 18-22, fredag/lørdag: 10-22 og søndage kl. 10-16.
PRIS:
Normal pris: 33.000 kr.
Early bird: 29.000 kr. (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. december 2018)
Crazy Early Bird: 25.000 (ved tilmelding og fuld betaling senest 1. september 2018)
UNDERVISERE:
Diana Diakova og Martin Heese Tilmelding Du er velkommen til at komme til et personligt info- og optagelsesmøde, hvis du tror uddannelsen kunne være noget for dig. Kontakt os på tantra@tantrazone.dk eller telefon 2627 4467.
Vi afholder gratis infomøde den 16. januar 2019 kl. 17.00-18.30, hvor du kan komme og høre mere om uddannelsen.
Tilmelding til gratis info-møde nederst på denne side.
Info- og optagelsesmøder kan også foregå via skype eller zoom!
Uddannelsens indhold
Sensitivitets- og grænsetræning, yonimapping og bækkenbundsafspænding (vaginalterapi), de-armouring (afvæbning), yonihealing og bækkenbunds- og underlivsmassage. Sensitivitets- og grænsetræning Med sensitivitets- og grænsetræning bliver du bl.a. i stand til at mærke dig selv. Hvad vil du? Hvad har du lyst til? Hvor går dine naturlige grænser? Hvad siger din krop? Hvad siger dit hoved? Hvordan kan du kommunikere, hvad du vil, på en god måde? En behandling vil typisk være baseret på samtale, kropsøvelser, kropsbehandlinger og terapi. Har du svært ved at mærke dig selv og svært ved at bevæge dig “fra hovedet ned i kroppen”? Nogle har svært ved at give sig hen til nydelsen, mens andre har svært ved at mærke eller kommunikere sine grænser og derved kommer til at overskride dem. Andre igen oplever ubalancer, så de enten bliver hyperfølsomme eller helt følelsesløse. I begge tilfælde kan det resultere i problemer med sexlyst og orgasmer, smerter eller psykiske traumer, som giver sig til udtryk i seksuelle problemer. Med sensitivitets- og grænsetræning bliver du bl.a. i stand til at mærke dig selv. Hvad vil du? Hvad har du lyst til? Hvor går dine naturlige grænser? Hvad siger din krop? Hvad siger dit hoved? Hvordan kan du kommunikere, hvad du vil, på en god måde? Når dit NEJ bliver tydeligt, bliver dit JA autentisk. Du bliver mere dig selv. Sensitivitets – og grænse træning er udviklet af Martin Heese og Diana Diakova – deres signaturbehandling – anbefales som et forløb, især hvis dine grænser er blevet overskredet, men kan også fås som en enkelt behandling. Vi tager udgangspunkt i din særegne situation, og en behandling vil typisk være baseret på samtale, kropsøvelser, kropsbehandlinger og terapi. Vi arbejder først og fremmest i en tryg og tillidsfuld atmosfære. Dernæst skelner vi mellem at udvide grænser og at overskride grænser. At udvide sine grænser kan være positivt og sætte en god udvikling i gang. At overskride sine grænser ser vi som negativt, fordi man så ikke kan være til stede i sin krop og bevidsthed. Stor grænsebevidsthed giver grobund for udfoldelse, hvorfor det er en af hovedværktøjerne, når vi arbejder som tantrabehandlere.
Yonimapping og bækkenbundsafspænding (vaginalterapi)
Yonimapping er en måde at lære din yoni bedre at kende, og dermed udvide dit nydelses- og følelsespotentiale. Yonimapping er en tryg behandling, hvor vi kortlægger din yoni. Yonimapping er også en måde at lære din yoni bedre at kende, og dermed udvide dit nydelses- og følelsespotentiale. Det kan være akupressur og afspænding, åndedrætsøvelser, massage, osv. Yonimapping er blevet beskrevet som en “terapeutisk genvej”, fordi mange kvinder oplever, at de kommer i tættere kontakt med deres krops signaler, hvilket kan tillade, at gamle traumer kærligt kan slippes i stedet for at retraumatisere.
De-armouring (afvæbning)
De-armouring (fra “de-” og “armour” på engelsk – at tage panseret af) er akupressur, dvs. tryk og massage udvendigt og indvendigt i yoni. De-armouring (Afvæbning) Smertefulde, grænseoverskridende eller angstfyldte oplevelser får os helt naturligt til at danne et “panser”, som beskytter os. Kroppen husker – også det som hovedet har glemt. Det kan fastholde os i mønstre af frygt, tilbagetrækning og undgåelse og medfører ofte en følelse af utilstrækkelighed, både seksuelt og i alle livets områder. Der kan være mange ubevidste eller uerkendte traumer, som sidder i kroppen, som en slags “myoser”. Derfor kan der under og efter behandlingen opstå “ømhed”, på samme måde, som hvis man har en myose i nakken, som masseres. En de-armouring kan være en følelsesmæssig voldsom oplevelse, idet gamle traumer forløses, og du kan komme i kontakt med negative følelser, der har været glemt/ophobet i mange år. Alle dine følelser er velkomne og vil blive taget kærligt hånd om.
Yonihealing
En lægende behandling, som med stor varsomhed og respekt for dine grænser healer dig og din yoni. For kvinder, som er traumatiserede, enten i forbindelse med sex, graviditet eller fødsel mv., er yonihealing en lægende behandling, som med stor varsomhed og respekt for dine grænser healer dig og din yoni. Som altid indledes behandlingen med en samtale og derfra udvælger behandleren de metoder og værktøjer for session, som passer bedst til dig og din situation. Vi har meget fine resultater med denne omsorgsfulde behandling, som kan være meget forløsende og healende. Bækkenbunds- og underlivsmassage Vi fokuserer på området omkring kroppens midte: Bækken, mave, bagdel, hofter, lyske og kønsorganer. Særligt egnet til dig, som har problemer med indestængte eller uforløste følelser, som vrede eller sorg, eller dig, som har problemer med underlivsspændinger, fordøjelsesproblemer mv. Vi fokuserer på området omkring kroppens midte: Bækken, mave, bagdel, hofter, lyske og kønsorganer. Dét, som holder sammen på det hele. Massage af maven stimulerer de indre organer, tarmen og fordøjelsessystem, og kan lindre smerter i ryggen.
Akupressur, afspænding, åndedrætsøvelser og massage
kan indgå og da det kan føles meget sårbart og intimt at blive rørt disse steder, gør vi meget ud af at gå langsomt og nænsomt frem og hele tiden tjekke med dig, at du er ok. Vi har fine resultater med denne omsorgsfulde behandling, som kan være forløsende og healende.
TEXT IN ENGLISH:

Yoni Mapping/Vaginal therapy and Somatic Boundaries work

Do you want to work professionally with yoni mapping or use the program as part of your self-development?

We are proud to present our third Yoni Mapping and Somatic Boundaries work education at C.H.A.I. - S.E.C.S. (Copenhagen Heart Awakening Integral Institute for Somatic Education and Conscious Sexuality)

The program provides good opportunities to work professionally but it is also possible to take the program as part of personal development and for personal use.  You will learn about tools and different types of body therapy and healing, from the areas of somatic sexology, breath work, bio energy and body massage from different tantric and shamanistic traditions.

In this internationally recognized training program you learn both receiving and giving Yoni Mapping and Boundaries Bodywork in a safe environment.

You will learn how to support women in their many themes about femininity, sexuality, love, body image, pregnancy, birth, orgasms, trauma, and especially challenges related to the YONI (the female genitals).

For us, ethics and integrity is very important especially in connection with treatments that include touching intimate body parts.

Dates

The education starts on February 7th, 2019 and contains 7 modules of which 5 modules are each 4 days (Thursday-Sunday), 2 modules are included in the week-long intensive week in August. The education concludes with examination and certification.

February 7-10, 2019, module 1
April 25-28, 2019, module 2
June 20-23, 2019, module 3
August 29 - September 4, 2019, module 4&5
October 10-13, 2019, module 6
December 5-8, 2019, module 7

(Thursday 6-10pm, Friday/Saturday: 10am-10pm and Sundays 10am-4pm hrs.)

Prices
33.000 DKK
Payment 5.000 DKK when signing up and 7 monthly installments of 4.000 DKK.

Teachers: Diana Diakova og Martin Heese

Sign up

We invite you to a personal information meeting if you think this training might be for you. Please contact us at tantra@tantrazone.dk or via phone +45 2627 4467.

Content

Sensitivity and Boundary Training

Sensitivity and boundary training will help you feel yourself. What do you want? What do you desire? Where are you natural boundaries? What does your body communicate? What does your mind communicate? How can you communicate this in a suitable manner? When your NO becomes clear, your YES becomes authentic. A training session will typically consist of some conversation, exercises, treatment and therapy.

Do you experience difficulty in feeling yourself and moving “from your head to your body”? Some people are having difficulties surrendering to pleasure, while others cannot feel or communicate boundaries and as a result of this ends up overstepping their boundaries. Others experience imbalances and become hyper-sensitive or completely numb. In both cases it may result in problems regarding sexual desire and orgasms, pain or psychological trauma resulting in sexual challenges.

Sensitivity and boundary training has been developed by Martin Heese – his signature treatment – recommended as a series of several sessions, especially if your boundaries have been crossed, but can also be a single session. Our point of departure is your particular situation and a session will typically consist of conversation, physical body work and treatment and therapy.

First of all, we work in a safe atmosphere based on trust. Afterwards, we distinguish between expanding boundaries and crossing boundaries. To expand your boundaries can be positive and initiate your development. To cross your boundaries is considered negative, since you cannot be present in your body and mind. A developed awareness of your boundaries can be an important base of different activities and is an important tool for a tantric bodywork session.

Yoni (vaginal) Mapping and Pelvic Release

Yoni mapping is a safe treatment, where we map your yoni. Yoni mapping is a way to get to know your yoni even better and expand your emotional potential and potential for pleasure. It can consist of acupressure and relaxation, breath work, massage, etc. Yoni mapping has been described as a “fast therapeutic path” because many women experience a closer contact with their body signals, which again can allow gentle release of old traumas, while at the same time avoiding retraumatization.

De-armouring

De-armouring – to take off or release the armour – is acupressure, i.e. external and internal pressure techniques and massage of yoni. Experiences that were frightening, painful and crossed our boundaries make us create an “armour” to protect ourselves. The body remembers, also what our mind might have forgotten. It can lock or freeze our patterns of fear, withdrawal and avoidance and often it causes a feeling of insufficiency, both sexually and in other areas of life.

There might be several unconscious or unknown traumas in the body, as a kind of muscle tensions, which means that you might experience some soreness during and after treatment (similar to the soreness you might experience after a traditional neck massage or workout).

De-armouring can be a rather overwhelming emotional experience, due to release of old traumas and you might get in contact with negative emotional material that has been hidden or accumulated for many years. All feelings are welcome and will be gently embraced and cared for.

Yoni Healing

A healing treatment with great caution and respect for your limits will heal you and your yoni. For women, that are traumatized, either related to sex, pregnancy or birth etc. Yoni Healing is a healing treatment, with great care and respect for your boundaries and can heal you and your yoni. As always, the treatment starts with an initial conversation, where the bodyworker chooses the most suitable methods and tools for you and your specific situation. We have obtained great results with this gentle caring treatment, which can be very healing and releasing.

Pelvis and abdomen massage

We focus on the area around the body’s centre: the pelvis, abdomen, buttocks, hips, groin and genitals.  This treatment is especially suitable for problems with suppressed pent-up emotions like anger or sorrow, or challenges caused by tension in the abdomen, digestion etc. We focus on the area of the body’s core. Pelvis, abdomen, buttocks, hips, groins and genitals. The area that holds the entire body  together. Massaging the stomach area stimulates organs, intestines and digestive area and can soothe back pain.

Acupressure, relaxation, breath work, massage etc. might be part of the session. You might feel very vulnerable while being treated in these areas of the body, which is why we always advance gently and slowly while checking with you along the way if you are feeling okay. We have seen great results with this type of gentle body work, which can be extremely healing and releasing.

-----------------

Vaginal therapy is a healing and safe treatment. Through dialogue, acupressure and light massage techniques, this yoni therapy can help you learn more about your yoni and expand your potential for pleasure and emotions, release tension and experience new sensations in numb areas.  Lots of women have had more or less traumatic or offensive experiences in connection to sex. Others might never have recovered after a problematic pregnancy or delivery. Numb or overly sensitive areas can appear in the body and yoni, which may influence your feelings of self-worth, confidence, sexual desires and can generally be inhibiting.

Tension in the pelvis (vulvodynia) and involuntary contractions in the yoni (vaginism) are painful conditions which affect the general quality of life.

All yoni-treatments take place in a calm, safe and caring space, beginning with a conversation. Every treatment is unique and take point of departure in your specific situation. You express your experiences as we go along, and the whole process always takes place as part of a dialogue.

Yoni Therapy

Vaginal (yoni) therapy is a healing and safe treatment. Through dialogue, acupressure and light massage techniques, this yoni therapy can help you learn more about your yoni and expand your potential for pleasure and emotions, release tension and experience new sensations in numb areas.

In order for the healing to take place, together we create a calm, safe and caring space and initiate the session with an initial conversation. Each bodywork session is unique, created to meet your particular needs. The bodyworker will invite to dialogue, in order for you to express what you experience during any activity.

The method has been created by Diana, based on many years of experience in tantric bodywork and “Sexological Bodywork”.

Tilmelding til gratis info-møde: